RODO

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Suwałki, 24.05.2018 r.

Zgodnie z art. 12 i 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest G-Soft Jan Giedrojć z siedzibą Wołownia 48 16-404 Jeleniewo . Dane kontaktowe Administratora to: rodo@g-soft.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
  • świadczenia usług informatycznych
  • w związku z wykonywaniem umowy, której będzie Pani/Pan stroną – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  • w szczególnych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 1 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie zgodnym z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania,
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych przez G-Soft Jan Giedrojć przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest G-Soft Jan Giedrojć.
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla których zostały zebrane. Okres przechowywania wynika z przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Każda osoba ma prawo na podstawie art. 77 RODO wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.
 7. Jeżeli podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub warunkiem zawarcia między stronami umowy to jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania. Niepodanie danych może skutkować niemożliwością rozpatrzenia sprawy.
 8. Podanie danych dotyczących adresu e-mail oraz nr telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane wyłącznie w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób powodujący zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym również w formie profilowania.

Zachęcamy Cię do kontaktu z nami

Pomożemy Ci zmierzyć się z problemami, a współpraca z nami pozwoli Ci
na poświęcenie energii i wysiłku na rozwijanie biznesu.